cờ vua nam châm bàn đen 3518

cờ vua

cờ cá ngựa nam châm 3518  màu đen kích thước 18x36cm