bảng công nghệ 2016 nhật hoa minh

kích thước 27 cm  x 37 cm